Η εμπειρία της εταιρίας σε έργα διεθνούς κύρους και υψηλού βαθμού επικινδυνότητας κέρδισε ευρεία αναγνωρισιμότητα και πλέον τα έργα της DEMCON αποτελούν απόλυτη απόδειξη των δυνατοτήτων της.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

  • Ανακαινίσεις και καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες
  • Κατεδαφίσεις με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών
  • Κατεδαφίσεις με συμβατικά μηχανικά μέσα, όπως Τσάπες με εξάρτημα Pulverizer
  • Κατεδαφίσεις σε ύψος μεγαλύτερο των 60m
  • Κατεδαφίσεις με χρήση αεροσυμπιεστών
  • Κατεδαφίσεις κτισμάτων υψηλού κινδύνου
  • Καθαιρέσεις με αδιατάρακτη κοπή
  • Σύμβουλοι κατεδαφίσεων

Η DEMCON, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα, έχει συνάψει Σύμβαση Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001- άρθρα 1 και 4), σκοπός της οποίας είναι η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες, κατεδαφίσεις, έργα τεχνικών υποδομών, εκσκαφές, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και η επαναχρησιμοποίησή τους, η ανακύκλωσή τους και η αξιοποίησή τους με την χρήση «ΚΑΘΑΡΩΝ» τεχνολογιών.