Χωματουργικές εργασίες και εργασίες καθαίρεσης υπόγειου parking 2 επιπέδων

Μελέτη & εκτέλεση κατεδαφίσεων όλου του υπάρχοντος υπογείου χώρου στάθμευσης, εκτέλεση χωματουργικών εργασιών , απομάκρυνση και απόθεση για ανακύκλωση .

Επίσης η τοποθέτηση και συμπύκνωση εξυγιαντικής στρώσης από θραυστά ασβεστολιθικά αδρανή λατομείου.

Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελέστηκαν με την απαιτούμενη ασφάλεια σε εργοτάξιο εγκατεστημένο στην Λεωφόρο Συγγρού μέσα στον αστικό ιστό δίπλα στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.