Το Έργο περιλαμβάνει:

Α. Εργασίες αποξήλωσης/καθαίρεσης:

  1. Αποξήλωσης/καθαίρεσης των υλικών επικάλυψης στέγης και πλαγιοκάλυψης (μεταλλικών πετασμάτων, πανέλων/panels, κεραμιδιών μετά των επικαθήμενων μονωτικών), του κτιρίου HANGAR C (415) και των 2 παρακείμενων συνδεδεμένων μεταλλικών κατασκευών (413 & 414) με διατήρηση του υποκείμενου φέροντος οργανισμού,
  2. Αποξήλωσης/καθαίρεσης σίδηρών/ξύλινων παραθύρων και θυρών και
  3. Αποξήλωσης/καθαίρεσης άοπλου σκυροδέματος και επιχρισμάτων παράπλευρων επιφανειών και οροφής.

B. Επιτόπου διαχωρισμός/διαλογή και προσωρινή απόθεση διαφορετικών ρευμάτων, συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση από αδειοδοτημένο κατά περίπτωση φορέα.